Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Privacy

1. Algemeen

Via deze verklaring (hierna: “Verklaring”) wenst De Dennen vzw u op de hoogte te brengen van de doeleinden en de modaliteiten van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u onze website http://www.dedennen.be bezoekt.

De Dennen vzw neemt uw privacy ernstig.  Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

1.1. De Dennen als Verwerkingsverantwoordelijke

De Dennen vzw, met maatschappelijke zetel te Nooitrust 18 2390 Malle, België en met ondernemingsnummer BE 0407.962.303 (hierna genoemd: “wij” of “De Dennen”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld en gebruikt.

 • Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de nodige maatregelen, zodat u:
 • op de hoogte blijft van de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken; 
 • uw rechten in verband met uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Onder paragraaf 9 van deze Verklaring vindt u meer informatie over uw rechten.

De contactgegevens van De Dennen zijn:

e-mail adres: info@dedennen.be
adres:  De Dennen vzw, Nooitrust 18 2390 Malle

1.2. Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld.

De DPO is verantwoordelijk voor het informeren van u over de verwerking(en) van uw persoonsgegevens door De Dennen en de uitoefening van uw rechten. Hij verstrekt advies en ziet toe op de naleving van de GDPR.

U kunt contact opnemen met de DPO indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en indien u één van de in paragraaf 9 van de Verklaring beschreven rechten wenst uit te oefenen.  

De contactgegevens van de DPO zijn:  

e-mail adres: dpo@bdo.be 
adres: DPO De Dennen, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, 1930 Zaventem  

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

2.1. Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle gegevens betreffende een levende natuurlijke persoon.

Contactformulieren en nieuwsbrief

Met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief of in het kader van de formulieren (contactformulieren, feedback ...) kan De Dennen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken :

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);
 • taalkeuze.

U kunt ook besluiten om aanvullende/optionele informatie te verstrekken wanneer u het formulier op onze website invult of wanneer wij contact met u opnemen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij ook de volgende persoonsgegevens :  

 • het IP adres, en  
 • cookies  

We gebruiken “cookies” (en gelijkaardige technologieën) op onze websites en applicaties. Dankzij deze kleine computerbestanden die informatie opslaan op de browser van uw computer kunnen we bepaalde gegevens over u onthouden (bv. taalkeuze).

We registreren ze om onze sites en toepassingen zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en uw voorkeur te behouden voor een volgend bezoek. Zo kunnen we uw gebruiksgemak snel verhogen en u relevante aanbiedingen aanbieden. 

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie te gebruiken om de website te kunnen bewerken.

Functionele cookies worden gebruikt om die beheersapplicatie goed te kunnen laten werken (waar ben je, wat ben je aan het doen) maar is enkel bruikbaar door beheerders.

Analytische cookies zorgen er voor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien je website optionele cookies gebruikt, en er dus bepaalde niet-functionele cookies uitgeschakeld kunnen worden, wordt er mogelijks een popup getoond om deze af te wijzen bij je bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

2.2. Geen gevoelige gegevens

Wij verzamelen en verwerken geen zogenaamde gevoelige gegevens, zoals: 

 • persoonsgegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke opvattingen of vakbondslidmaatschap blijkt; 
 • genetische of biometrische gegevens (bv. gezichtsopnames en vingerafdruk); 
 • gegevens betreffende uw gezondheid;
 • gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Indien wij dergelijke gevoelige gegevens ontvangen, zullen wij die niet gebruiken, maar wissen.

3. Voor welke doeleinden hebben wij uw gegevens nodig?

3.1. Informatie en communicatie

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u in te lichten over onze activiteiten, diensten of nieuwsbrieven , of om u te contacteren wanneer u ons een vraag stelde.

3.2. Beveiliging van de website  

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van onze website, verzamelen en verwerken wij uw IP-adres.  

3.3. Gebruik van cookies  

Tijdens het surfen op onze website, installeren wij "cookies" (zoals uitgelegd in paragraaf 2.1.) :  

 • die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website, op basis van ons rechtmatig belang om u een functionele website aan te bieden, en  
 • met het oog op de analyse van uw surfgedrag op onze website, maar alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.  

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van onze cookies, hun opslagtijden, enz., verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

3.4. Gebruik van sociale media  

Om onze zichtbaarheid op het internet te vergroten en dichter bij onze huidige en toekomstige klanten te staan, zijn wij ook aanwezig op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Youtube.  

Door deze sites te bezoeken, kunt u, op vrijwillige basis, sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks met ons delen door contact met ons op te nemen, commentaar te geven en/of onze publicaties te delen.  

Daarnaast raden wij u aan de privacyverklaring te lezen die deze derden op hun site hebben gepubliceerd, om op de hoogte te zijn van de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn enkel gemachtigd om uw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten of om op uw verzoek de nodige stappen te ondernemen om deze overeenkomst te sluiten. 
 • We hebben uw vrije en uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens voor een welbepaald doel te gebruiken.

Indien u nog geen relatie met ons heeft, vragen wij u immers uw toestemming om u te contacteren voor direct-marketingdoeleinden.

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen en in overeenstemming met uw belangen en rechten (het verzamelen en registreren van uw IP-adres om onze website te beveiligen).
 • We zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken en mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, zoals de gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

 • Enkel de medewerkers van De Dennen die voor de uitvoering van hun professionele taken toegang nodig hebben tot de persoonsgegevens krijgen er toegang toe. Zij handelen onder ons toezicht en wij zijn verantwoordelijk voor hen.
 • Wij doen daarnaast een beroep op externe leveranciers die bepaalde verwerkingen op zich nemen, zodat wij u onze producten en diensten, meer bepaald ICT-diensten en andere diensten kunnen aanbieden. Gezien het feit dat deze derden voor de uitvoering van de gevraagde diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen getroffen om ons ervan te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt voor de in paragraaf 3 van deze Verklaring vermelde doeleinden.
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan controleautoriteiten, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

6. Waar bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de EU. Indien De Dennen plant deze op te slaan en/of te verwerken buiten de EU, zal wij dit expliciet melden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau gegarandeerd wordt.

Als we een beroep doen op verwerkers, zullen de gegevens worden doorgestuurd naar de landen waar de datacenters van deze verwerkers zich bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en waarbij deze verwerkers dezelfde mate van bescherming garanderen als De Dennen voor binnen de EU opgeslagen gegevens.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om de onder paragraaf 3 van deze Verklaring vermelde doeleinden te bereiken. Eventuele afwijkingen of toelichtingen van dit principe worden uitdrukkelijk aangegeven bij de verschillende onder paragraaf 3 vermelde doeleinden van deze Verklaring.

Gezien het feit dat de noodzaak om gegevens te bewaren afhangt van het type van gegevens en van het doel van de verwerking, kunnen de bewaartermijnen aanzienlijk verschillen.

Dit zijn de criteria waarop wij ons baseren om de bewaartermijnen te bepalen:

 • Hoe lang hebben we de gegevens nodig om de gevraagde dienst te kunnen leveren?
 • Hebben wij een specifieke bewaartermijn vastgelegd en aangekondigd?
 • Hebben wij de toestemming gekregen om de bewaartermijn te verlengen?
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting?

Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben en wij niet meer wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, wissen wij ze definitief of, indien dat onmogelijk blijkt, anonimiseren wij ze in ons systeem.

Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard en gebruikt voor zolang dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om geschillen te beslechten of om overeenkomsten te sluiten.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden als strikt persoonlijk beschouwd. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de verschafte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of een andere ongeoorloofde verwerking.

9. Wat zijn uw rechten?

9.1. Recht van inzage, van bezwaar, op rectificatie, op vergetelheid en op overdraagbaarheid van gegevens

9.1.1. Recht van inzage

U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.

Voor het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.1.2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te verzoeken.

Voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.1.3. Recht op het intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.

Voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.1.4. Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.

Voor het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.1.5. Recht op vergetelheid

U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u in dit verband de relatie met De Dennen wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. We kunnen de vereiste gegevens echter bewaren als bewijsmateriaal.

Naast het recht op vergetelheid hebt u eveneens het recht om ons te allen tijde te verzoeken de verwerking van de gegevens die verwerkt zijn op basis van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang te beëindigen. In geval van gerechtvaardigd belang kunnen wij evenwel doorgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij u besluit de bestaande commerciële relatie te beëindigen.

Voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.1.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf. De privacywet stelt echter enkele grenzen aan dit recht, dat dus niet op alle gegevens van toepassing is.

Voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

9.2. Recht van bezwaar tegen direct marketing

U hebt het recht de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden aan te vechten, indien u geen dergelijke communicatie (meer) van ons wenst te ontvangen. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk in overweging genomen, waarna wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden zullen verwerken.

Voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij naar paragraaf 9.3 van deze Verklaring.

Zelfs indien u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, kan u, indien gewenst, nadien opnieuw toestemming geven voor de direct-marketingactiviteiten via dezelfde kanalen.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de uitoefening van uw recht van bezwaar ons niet verbiedt contact met u op te nemen voor enig ander doel, met inbegrip van de uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met deze Verklaring.

9.3. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Om de voormelde rechten uit te oefenen dient u een schriftelijk verzoek in:

Per e-mail: dpo@bdo.be 
Per post op het volgende adres: DPO De Dennen, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, 1930 Zaventem  

Wij verzoeken u duidelijk te vermelden welk recht u wil uitoefenen, tegen welk(e) verwerking(en) u bezwaar uit of welke toestemming u wenst in te trekken.

Wanneer u uw rechten uitoefent, worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij wij van oordeel zijn dat het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld wanneer het om een herhaald verzoek gaat).

Wij kunnen u echter een redelijk bedrag in rekening brengen, dat onze werkelijke kosten niet te boven gaat, voor eventuele extra kopieën.

Voor elk verzoek met betrekking tot uw rechten, zullen wij binnen een maand op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter tot twee maanden worden verlengd als het verzoek complex blijkt te zijn en/of als gevolg van het aantal verzoeken dat wij moeten verwerken. In geval van verlenging van deze termijn zullen wij u op de hoogte brengen van de verlenging en de reden daarvoor.

9.4.  Aandachtspunten betreffende het uitoefenen van uw rechten

Wij informeren u dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

10. Hoe kan u een vraag stellen of een klacht indienen?

Indien u vragen hebt of een klacht inzake de verwerking van uw gegevens wenst in te dienen, kan u via de volgende kanalen contact met ons opnemen:

Per e-mail: dpo@bdo.be 
Per post op het volgende adres: DPO De Dennen, The Corporate Village, Da Vincilaan 9  Box E.6, 1930 Zaventem  

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, opmerkingen hebt inzake de uitoefening van uw rechten of meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving verloopt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt alle informatie hieromtrent op https://www. gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijzigingen in deze Verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring, indien nodig, te wijzigen of aan te vullen.

Bij belangrijke wijzigingen zal de wijzigingsdatum worden bijgewerkt en zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Wij moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.