Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Privacyreglement

Revalidatieziekenhuis De Dennen hecht enorm veel belang aan uw privacy. Wij garanderen dan ook een strikte opvolging van ons privacyreglement. Dit reglement is opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de GDPR-wetgeving van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Concreet betekent dit dat de verwerking van de persoonsgegevens van onze patiënten, in het bijzonder de medische gegevens, onderhevig zijn aan ons privacyreglement, dat instaat voor de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Zo dicteert ons reglement dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor de organisatie van de zorg en de daaraan verwante diensten zoals de volksgezondheid, sociale bescherming en het beheer van gezondheidszorgdiensten.