Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Visies en aanpak

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling (curatieve therapie). Palliatieve zorg is de zorg voor de 'hele' mens. Ze is gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor wat ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch of sociaal teweegbrengt, binnen het gezin en de directe omgeving. Er is ook aandacht voor spirituele vragen, vragen rond de zin van leven en sterven.

Het doel van palliatieve zorg is dus niet meer om de patiënt te genezen, want dat kan niet meer. Het doel is wel om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven.

Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden.

Cicely Saunders, grondlegster van de palliatieve zorg.

Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld. Iedereen heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood, voor zover voldaan aan de wettelijke bepalingen: “een medische uitzichtloze situatie met aanhoudend en ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk, veroorzaakt door een ernstige of ongeneeslijke ziekte of ongeval”.

Bij vragen omtrent palliatieve zorg/levenseinde/euthanasie kunt u terecht bij uw behandelend arts of bij de referentieverpleegkundige palliatieve zorg Annemie Voeten.

Fixatie

Fixatie is elke handeling of elk gebruik van materiaal of medicatie die de bewegingsvrijheid van een persoon beperkt, verhindert of belemmert, waarbij de persoon niet zelfstandig zijn bewegingsvrijheid kan herwinnen.

Binnen de Dennen wordt gestreefd naar een fixatiearm beleid waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de veiligheid en de vrijheid van de patiënt.

Vanuit deze visie wensen we dan ook het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum te beperken.