Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Kwaliteitsindicatoren

Revalidatieziekenhuis De Dennen wil zich profileren als een financieel autonoom ziekenhuis in het psychogeriatrische revalidatielandschap. We bieden kwaliteitszorg op maat van onze patiënten aan, in een moderne en aangepaste infrastructuur.

Revalidatieziekenhuis De Dennen neemt deel aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals bakent een aantal kwaliteitsindicatoren af waarmee een ziekenhuis zijn kwaliteit kan meten en uitdrukken in cijfers. Zo is een vergelijking met andere ziekenhuizen mogelijk en kan de kwaliteit efficiënt verbeterd worden.

We bieden kwaliteitszorg op maat van onze patiënten aan, in een moderne en aangepaste infrastructuur.

Kwaliteitsindicatoren bij De Dennen

Bij De Dennen meten we de volgende kwaliteitsindicatoren:

 • Ziekenhuisbreed:
  • Patiëntenidentificatie 
  • Handhygiëne
  • Medicatieveiligheid: volledigheid geneesmiddelenvoorschrift
 • Patiëntenervaringen
  • Patiënttevredenheid – Vlaamse patiëntenpeiling
  • Voor patiënttevredenheid is de enquête niet afgestemd op de geriatrische patiënt en behaalt De Dennen de minimale respons van 300 vragenlijsten per jaar niet door de erkenning van 38 SP-bedden; deze indicator zal dus niet zichtbaar zijn op zorgkwaliteit
 • Patiëntgerichte ziekenhuiswebsite: in 2021 hebben wij onze website vernieuwd en bijgevolg hopen we dat we bij de volgende meting zoveel mogelijk voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen

Patiëntenidentificatie

Bij uw opname of bij de start van de revalidatie krijgt u een identificatiebandje. Op dit bandje staan onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum. Kijk deze gegevens zeker na en meld fouten onmiddellijk. Dit bandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent en zorgt ervoor dat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Het is belangrijk dat u dit identificatiebandje draagt tijdens uw hele ziekenhuisverblijf. Als u het bandje toch verliest of als het loskomt, dan vragen we u om dit zo snel mogelijk te melden aan de verpleegkundige. Tijdens uw verblijf kan men ook meermaals vragen naar uw naam, voornaam en uw geboortedatum. De zorgverlener vergelijkt dan uw gegevens met de gegevens die hij/zij ter beschikking heeft voor de geplande zorg. Deze controle dient om elke vergissing uit te sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een standaardprocedure die mee een veilige zorg garandeert. Er worden verschillende keren per jaar ziekenhuisbrede controles uitgevoerd in ons ziekenhuis.

Handhygiëne

Infectiepreventie is van groot belang voor de patiëntveiligheid, met name om het doorgeven van kiemen te vermijden en de daarop volgende zorggerelateerde infectie te voorkomen. Aangezien onze handen het meest gebruikte zorginstrument zijn, is een goede handhygiëne van groot belang. 

Om de overdracht van kiemen bij patiëntencontact te voorkomen, passen de medewerkers van De Dennen de standaard voorzorgsmaatregelen toe. Dit doen ze door op de correcte manier handhygiëne uit te voeren en persoonlijke beschermende middelen (handschoenen, schort of masker) te dragen indien nodig.

Elke zorgverstrekker wordt opgeleid om de basisvereisten en de indicaties voor handhygiëne toe te passen in de praktijk. 

 • Geen ringen
 • Geen polshorloge of armbanden
 • Geen nagellak, gelnagels, vuile nagels of lange nagels
 • Korte mouwen

De referentiepersoon ziekenhuishygiëne neemt tal van initiatieven om de aandacht te vestigen op het belang van infectiepreventie. 

In 2020 zijn er geen metingen gebeurd door de COVID-19-pandemie. 

Medicatieveiligheid

Uit de literatuur weten we dat medicatie-incidenten een heel belangrijk aandeel vertegenwoordigen van het aantal incidenten i.v.m. patiëntveiligheid. Het terugdringen van medicatie-incidenten is dan ook een belangrijke doelstelling in het verbeteren van de patiëntveiligheid. In het medicatieproces zijn er veel stappen die een incident kunnen veroorzaken, één van de eerste en cruciale stappen is het opstellen van een geneesmiddelenvoorschrift. Een onvolledig geneesmiddelenvoorschrift laat steeds meer interpretatie toe waardoor de kans op een incident in een latere stap van het proces (bij het afleveren, het bereiden, het toedienen en de opvolging) toeneemt.

Eén keer per jaar komen externe auditoren in De Dennen langs om het aantal volledige voorschriften na te kijken.

Patiënttevredenheid

Bij De Dennen peilen we naar patiëntenervaringen aan de hand van een enquête. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden onder het luik “Patiëntenervaringen en -participatie”.

Patiëntgerichte website

Patiëntgerichtheid is één van de acht kenmerken van een kwaliteitsvolle zorg (Institute of Medicine, 2001). Daarnaast hebben patiënten recht op kwaliteitsvolle informatie. Internetgebruik speelt bovendien een steeds grotere rol in het leven van patiënten en neemt ook in de gezondheidszorg een steeds belangrijkere plaats in (Fox, 2013, FOD Economie, 2012). Het aanbieden van een degelijke, gebruiksvriendelijke website met kwaliteitsvolle, relevante informatie en toepassingen heeft een groot aantal voordelen voor zowel zorginstellingen en -verstrekkers als voor patiënten en hun omgeving.

In 2021 hebben we onze website in een nieuw jasje gestoken. Wij zullen dan ook aan de eerstvolgende meting deelnemen (in 2019 en 2020 is er geen meting geweest). 

Laatste resultaten patiëntenidentificatie

Outcome-metingResultaat (20/02)Resultaat (21/05)Resultaat (22/08)Resultaat (27/12)
Controle identificatiebandje (ID), gecontroleerde patiënten38323534
Aanwezigheid van het ID-bandje38323532
Leesbaarheid van de gegevens38323534
Correctheid van naam en voornaam38323533
Correctheid van geboortedatum38323534

Laatste resultaten basisvereisten handhygiëne

Handhygiëne medewerkers01/01-31/0301/04-30/0601/07-30/0901/10-31/12
Aantal gecontroleerde medewerkers op SP360311
Aantal medewerkers die voldeden aan de basisvereiste handhygiëne300310

Publicatiedatum: 01/06/2021