Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Patiëntenrechten

De patiëntenrechten liggen sinds 22 augustus 2002 vast in de gecoördineerde Wet op de Patiëntenrechten. Deze wet dicteert waar een beroepsoefenaar of zorgverstrekker zich aan moet houden en wat de rechten van de patiënten zijn. Dit zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverstrekker en patiënt. 

De patiëntenrechtenwet bepaalt ook welke personen de patiënt kunnen bijstaan bij de uitoefening van zijn rechten (vertrouwenspersoon) en welke personen kunnen optreden in plaats van de patiënt indien deze om bepaalde redenen niet in staat is zelf zijn rechten uit te oefenen (vertegenwoordiger). 

Ombudsdienst

Binnen De Dennen is de ombudsdienst verantwoordelijk voor het naleven van deze patiëntenrechten. Worden deze rechten niet nageleefd of heeft u klachten van een andere aard, dan kunt u hiermee bij de ombudsdienst terecht.

Als patiënt hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand worden verzameld. Deze aanvraag verloopt schriftelijk via het aanvraagformulier ‘inzage en afschrift patiëntendossier’.